Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

wiksz
0288 0389 390
Reposted fromtaraxacum taraxacum viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
5599 7cd4 390
wiksz
5356 cfa9 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianiskowo niskowo
wiksz
wiksz
2295 f31d 390

July 18 2019

wiksz
1534 4169 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky
wiksz
Reposted fromshakeme shakeme
wiksz
0306 f700 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreska freska
wiksz
7526 e532 390
Reposted fromcaraseen caraseen viafreska freska
wiksz
1435 450c
Reposted fromsoftboi softboi viafreska freska
wiksz
8589 a51d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
3722 3485 390
wiksz
— Eve&Lucifer, "Lucifer"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk vianiskowo niskowo
wiksz
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
wiksz
5599 7cd4 390
wiksz
6593 af3e 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiskowo niskowo
wiksz
1594 0e79 390
Reposted fromfeegloo feegloo vianiskowo niskowo
wiksz
2087 d2f2 390
Reposted frompunisher punisher viarurky rurky
wiksz
2311 ebd7 390
Reposted frommrrru mrrru viarurky rurky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl