Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

7483 8786 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws
wiksz
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
wiksz
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

wiksz
5659 b3a2 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask
9600 3066 390

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
8983 2f16 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
wiksz
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
wiksz
1903 772a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
wiksz
9475 21c3 390
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viascorpix scorpix
wiksz
5096 da99 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
wiksz
8337 6c00 390
Reposted fromretaliate retaliate viascorpix scorpix
wiksz
1971 f63a 390
Reposted fromdaelmo daelmo viascorpix scorpix
wiksz
2182 fe1a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
wiksz
6390 c995 390
Reposted frommslexi mslexi viascorpix scorpix
wiksz
7709 49b0 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viascorpix scorpix
wiksz
6521 7a67 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
wiksz
9213 674b 390
Reposted fromciarka ciarka viaSzczurek Szczurek
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viascorpix scorpix
7823 e8d6 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSzczurek Szczurek
wiksz
1843 3f3b 390
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl