Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

wiksz
Reposted from1985 1985 viaolalaa olalaa
wiksz
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran viaolalaa olalaa
wiksz
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
wiksz
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain

July 15 2017

Dziś chyba wiem, że życie nie miało nas w planach.
— (via upadly-poeta)
wiksz
Nie boi się być inna, dlatego nie będzie laską na telefon ani perłą na długim sznurze pereł. Nie będzie męską usypianką ani tancerką erotyczną. Nie będzie się bała przekroczyć trzydziestki ani czterdziestki. W każdym wieku ta kobieta będzie czuła się wygrana na loterii.
— Sherry Argov
Reposted fromostatnia-melodia ostatnia-melodia vianiskowo niskowo
wiksz
wiksz
7209 794d 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiskowo niskowo
wiksz
7346 7078 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianiskowo niskowo

July 14 2017

wiksz
wiksz
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
4653 e320 390
Reposted fromshakeme shakeme viaolalaa olalaa
wiksz
3786 e0ea 390
Reposted fromadaamanth adaamanth vianoelya noelya
wiksz
Reposted fromtgs tgs vianiskowo niskowo
2746 937f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
wiksz
5345 52ea 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
wiksz
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Zuzanna Celmer/Hala Odlotów
Reposted fromfloe floe viasoulwax soulwax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl